Sennik wypadające zęby

Bardziej jednoznaczna w swej wymowie jest wizja mistyczki Nimfy Suchońskiej, powstała około roku 1700. Ta zakonnica ze Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saria (zwanych krótko Duchaczkami) w Krakowie dokonała aktu ofiary ze swego życia za Ojczyznę i Zakon. W jednym z widzeń Chrystus, któremu się poświęciła bez reszty, przekazał jej następujące prorocze słowa. „Ojczyzna Twoja w dwudziestym wieku dopiero powstanie do bytu częściowo, a zaś w całości i wielkiej ozdobie w czas jakiś potem, jeżeli przykazań moich strzec będziecie pilnie, zostając w posłuszeństwie namiestnikowi memu; jeżeli rozsławiać będziecie wśród niewiernych moje imię, to i ja Ojczyznę Twoją błogosławić i rozszerzać będę”. Nimfa Kazimiera Suchońska, urodzona w 1688 r., w Warszawie (niektóre ze źródeł wymieniają też Kraków, m.in. F. Koneczny „Święci w dziejach narodu polskiego”), już za życia otoczona była czcią. Opiekowała się biednymi, chorymi. Jak piszą stare kroniki była „aniołów towarzyszką szczęśliwą i zaszczyconą łaską wypraszania cudów i duchem prorockim”. Zmarła w 1709 roku. Obecnie łaskami słynący krucyfiks, który przemówił do Nimfy, znajduje się w kościele św. Tomasza w Krakowie, tamże jest portret prorokini, której wizje się spełniły.